RODO

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W związku z wyrażeniem zgody na przesłanie oferty marketingowej  i  nawiązaniem współpracy handlowej z MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Rybnicka 42 – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz., 1000)  informuję Pana/Panią, że:

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne celem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Rybnicka 42 – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sad Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000066453, NIP 634-01-34-429, REGON 003468525. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@mas.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe obejmują następujące kategorie danych:
  1. Klienci i Kontrahenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – imię nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny adres), kod PKD, numer NIP, REGON, KRS;
  2. Pracownicy Klientów i Kontrahentów: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon stacjonarny i służbowy).
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
  2. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO), takich jak m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, dla realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywanie reklamacji;
  3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów MAS Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1f RODO) takich, jaki m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania i skargi;
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez MAS Sp. z o.o. Przez okres niezbędny do realizacji umowy a po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych oraz do wygaśnięcia roszczeń;
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, sądy powszechne);
  2. Partnerom działającym na zlecenie MAS Sp. z o.o. (np. kancelaria prawna, bank, firmy transportowe i kurierskie, operatorzy pocztowi);
  3. MAS Sp. z o.o. nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, organizacjom międzynarodowym;
  4. Pana/Pani dane nie są poddane profilowaniu.
 6. MAS Sp. z o.o. informuje Pana/Panią o przysługujących im prawach:
  1. Prawo dostępu do danych, – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz kopii danych;
  2. Prawo do sprostowania danych, – czyli poprawienie danych osobowych o ile są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
  3. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, – czyli do usunięcia danych o ile nie istnieją przeszkody natury prawnej;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
  5. Prawo do przenoszenia danych, – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały przekazane MAS Sp. z o.o. lub wskazania innego administratora, któremu MAS Sp. z o.o. ma przekazać dane, o ile będzie to technicznie możliwe.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile nie będą istniały prawnie uzasadnione przeszkody. Zgodę może Pan/Pani odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail: rodo@mas.pl. Prosimy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.
 7. Pan/ Pani macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez MAS Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że MAS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Pana/Pani dane osobowe zabezpieczyć przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem. W tym celu wdrożono odpowiednie środki fizycznej, organizacyjnej i technicznej ochrony danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych
MAS Sp. z o.o.

Kontakt

Tel.: +48 32 251 89 48